I. TŘÍDA KOŤÁTKA

KOŤÁTKA

Aktuálně

Provoz MŠ o hlavních prázdninách bude přerušen od 1. 7. do 14. 8. 2024. Od 15. 8. bude standardní provoz 6.15 - 16.15 hodin. K prázdninovému provozu v srpnu můžete své dítě do konce června přihlásit ve třídách u učitelek. Děti budou v jedné věkově smíšené třídě, službu konající učitelky se budou střídat.

PŘEJEME VŠEM DĚTEM A JEJICH RODIČŮM KRÁSNÉ A RADOSTNÉ SPOLEČNÉ PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN.

 

Třídu nejmladších dětí v naší MŠ navštěvuje ve školním roce 2023/2024 celkem 20 dětí ve věku 2-3 roky (postupně v průběhu roku 3-4 roky).

Třída se nachází v přístavbě školky vlevo od hlavních vchodových dveří, procházíte přes šatnu sluníček a opět vlevo do šatny koťátek.

Při práci s dětmi respektujeme vývojová specifika této věkové skupiny dětí. Ponecháváme dostatek času pro volnou hru a činnosti, které jsou pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace v tomto věku nejzásadnější. Děti se prvotně socializují mimo rodinu, proto se  v klidném a vstřícném prostředí snažíme o co nejpohodovější adaptaci jednotlivců na prostředí MŠ. Cílem je především rozvoj samostatnosti v sebeobsluze a osobnostní rozvoj s důrazem na individuální přístup.

Řízeně s dětmi pracujeme na základě Školního vzdělávacího programu.

  • Nabízíme dostatek estetických podnětů a činností, snahou je rozvíjet kreativitu a fantazii.
  • Podporujeme situační učení, vnímání světa především smysly.
  • U takto malých dětí je nutné činnosti střídat a ponechat prostor pro pohybové aktivity - pracujeme s dětmi na rozvoji  hrubé motoriky, tělesné zdatnosti a psychomotoriky.
  • Využíváme také prvky dramatické výchovy, relaxační metody vhodné ke zklidnění v průběhu dne, podporujeme správnou činnost mluvidel logopedickými cvičeními, říkankami a hlasovou výchovou, začínáme s velkoformátovou grafomotorikou, dětem čteme a seznamujeme je se světem knihy, připravujeme činnosti s prvními matematickými dovednostmi - pokládáme základy všech primárních dovedností, které děti budou rozvíjet a stavět na nich až do nástupu do školy.

S dětmi pracují paní učitelky Žaneta Kupka a Pavlína Papajková

Důležité kontakty a informace:

webové stránky MŠ: www.msbilalhota.cz

Telefonní kontakty: 585 340 771, 739 642 956

Omlouvání dětí: Osobně v MŠ, telefonicky, SMS zprávou, e-mailovou zprávou na adresu

omluvenky.ms.bilalhota@seznam.cz

Mail naší třídy: kotatka.ms.bilalhota@seznam.cz

Pro odhlášení stravy je třeba dítě omluvit nejpozději do 14.00 hod.předchozího dne !!! - jinak omluveni budou, ale stravu si mohou rodiče vyzvednout v čase od 10.00 - 10.15. hod. přímo v MŠ nebo na rampě v místnosti určené k výdeji jídlonosičů během dne (takto pouze první den nepřítomnosti), nebo strava propadá.

Dítě omlouváme na určirtou dobu - od kdy - do kdy.